Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW  I. Informacje Ogólne Regulamin określa warunki , na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu. Każda osoba , która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Top Apart Iwona Grzybowska - podmiot będący stroną umowy najmu Apartamentu świadczący usługę krótkotrwałego wynajmu lokali mieszkalnych Klientom zainteresowanym najmem apartamentu. Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu). Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej topapart.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych. II. Rezerwacje 1. Klient dokonuje rezerwacji na stronie www.topapart.pl lub przesyła na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak2219ae565f9b04fa2f22f8dee2c2c05b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2219ae565f9b04fa2f22f8dee2c2c05b = 'rezerwacje' + '@'; addy2219ae565f9b04fa2f22f8dee2c2c05b = addy2219ae565f9b04fa2f22f8dee2c2c05b + 'topapart' + '.' + 'pl'; var addy_text2219ae565f9b04fa2f22f8dee2c2c05b = 'rezerwacje' + '@' + 'topapart' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak2219ae565f9b04fa2f22f8dee2c2c05b').innerHTML += ''+addy_text2219ae565f9b04fa2f22f8dee2c2c05b+''; zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji. Klient może dokonać rezerwacji telefonicznie. 2. Top Apart przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji wymagana jest od Klienta przedpłata w wyznaczonym terminie w wysokości 30% na poczet rezerwowanego pobytu lub całości kwoty wynajmu o czym decyduje Top Apart (warunki rezerwacji sezon/poza sezonem). Przedpłata jest wymagana każdorazowo, o obowiązku dokonania przedpłaty decyduje Top Apart informując klienta w wysyłanym mailowo potwierdzeniu.3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego TopApart opłatą rezerwacyjną.4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. 5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika TopApart telefonicznie bądź e-mailem. III. Anulowanie rezerwacji 1. Klient może anulować rezerwację wyłącznie pisemnie –mailem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 7 dni przed planowanym przyjazdem zadatek zostanie zwrócony . W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem zadatek  w wysokości 30% kwoty pobytu nie podlega zwrotowi. W przypadku nie dojazdu i anulacji rezerwacji w dniu przyjazdu pobierana jest płatność w wysokości 100% za pobyt. W przypadku zgody Top Apart na zameldowanie i wymeldowanie w godzinach innych niż wyznaczone, pobierana jest dodatkowa. Opłata pobierana jest w całości za pobyt z góry, zameldowanie odbywa się bezobsługowo. 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Top Apart jeżeli ta posiada dostępny ten sam lub inny Apartament który może zaproponować klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy ścisłego sezonu (święta, wakacje, ferie, sylwester, długie łikendy), Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), TopApart uprawniony jest do potrącenia wpłaconej 30% kwoty pobytu (opłaty rezerwacyjnej), lub całości za pobyt.  3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowanej podczas rezerwacji potwierdzonej przez pracownika Top Apart. Top Apart  zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy , co wiąże się z opuszczeniem apartamentu, lub jego nie udostępnieniem Klientowi4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia Top Apart nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt. 5. TopApart może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od TopApart w wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a TopApart ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego zaliczki.   IV Warunki płatności: 1. Celem potwierdzenia rezerwacji do 2 dni od jaj złożenia  - 30% wartości pobytu, lub całości za pobyt. 2. Pozostała część, przelewem przed przyjazdem (decyduje data uznania rachunku TopApart). 3. Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu apartamentu. 4. Top Apart może pobrać dodatkowe opłaty za usługę sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu gościa,  za opał do kominka, za klimatyzację, za zameldowanie po wyznaczonych godzinach - po akceptacji przez obiekt, za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez obiekt.   V. Warunki pobytu 1. Pobyt w apartamencie możliwy jest od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem Top Apart, w miarę dostępności Apartamentu.  2. Na zabezpieczenie ew. szkód wyrządzonych przez klienta w apartamencie oraz częściach wspólnych może być pobierana kaucja w wysokości 500 zł, w dniu przyjazdu do apartamentu. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu lub do 48 godzin od wyjazdu, przelewem na konto. Klient jest zobowiązany do poinformowania Top Apart o wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana a straty przewyższają wysokość kaucji klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wysokość odszkodowania ustala TopApart według własnej kalkulacji. 3.Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż , BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z apartamentu jego jakiejkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. 4. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Top Apart jest uprawnione do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie. 5. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Top Apart jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji. Klauzula informacyjna  Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą - sporządzone na podstawie Art. 13 RODO Informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Top Apart Iwona Grzybowska z siedzibą w Mesznej przy ul. Przelotowej 21 dane kontaktowe 791799111, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak92b1c3b1ad3590296a6497078b0d2db0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy92b1c3b1ad3590296a6497078b0d2db0 = 'rezerwacje' + '@'; addy92b1c3b1ad3590296a6497078b0d2db0 = addy92b1c3b1ad3590296a6497078b0d2db0 + 'topapart' + '.' + 'pl'; var addy_text92b1c3b1ad3590296a6497078b0d2db0 = 'rezerwacje' + '@' + 'topapart' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak92b1c3b1ad3590296a6497078b0d2db0').innerHTML += ''+addy_text92b1c3b1ad3590296a6497078b0d2db0+''; , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe.  3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Art. 6 ust. 1: - w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,…) - w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem się nasze ofertą (b) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;) - podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, - w celu księgowym na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;) 4) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przed dokonaniem rezerwacji oraz w trakcie pobytu w celu realizacji umowy, jak również po pobycie, przechowywane przez okres 3 lat w sytuacji kiedy gość rozlicza się za pomocą karty kredytowej, przez okres 6 lat w sytuacji kiedy została wystawiona dla gościa faktura , dane gości płacących wyłącznie gotówką zostają usunięte w dniu wyjazdu (chyba że prawo podatkowe oraz cywilno-prawne stanowi inaczej) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych. Pobyt z czworonogiem ( tylko na zapytanie - wybrane apartamenty, zgodnie z opisem na stronie). Należy wpisać w uwagach rezerwacji informację o pobycie pupila, obiekt naliczy dodatkową opłatę 50 zł/doba.  Regulamin pobytu czworonoga w apartamentach: Koszt pobytu psa/kota/świnka/królik w apartamencie wynosi 50zł za dobę. W apartamencie mogą przebywać tylko psy małe i nieagresywne, koty kastrowane. Zakwaterowanie z pupilem możliwe jest jedynie w wybranych apartamentach. Zwierzęta powinny być trzymane w apartamentach właścicieli. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do strefy SPA. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez niego zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt. Właściciele są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy/koty na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Zwierzę nie powinno być pozostawione same w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez pupila będą wyceniane przez Top Apart, a ich kosztami będą obciążeni właściciele. Za niepoinformowanie obsługi o posiadaniu pupila w apartamencie, zostanie nałożona kara w wysokości 500zł            

Rezerwacja przez naszą stronę gwarancją najniższej ceny!

Zaliczka 30% płatna 7 dni przed pobytem.

Nasze apartamenty w Szczyrku

Złoty Widok to kameralny kompleks apartamentów, które zostały tak pomyślane, aby były atrakcyjne turystycznie. Sąsiedztwo wyciągów narciarskich oraz szlaków turystycznych oddalonych o kilkadziesiąt metrów, zapewniają wspaniały i komfortowy wypoczynek.

Przeczytaj szczegóły

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.